OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB KONTAKTOWYCH KONTRAHENTA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-660) przy ul. Lwowskiej 19 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000024958, NIP: 5251661440, kapitał zakładowy: 24 000 000,00 zł.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail: privacy.poland@acciona.com lub listownie na ww. adres.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) kontaktowania się z Pani/Pana pracodawcą, zleceniodawcą w związku z podejmowaniem koniecznych czynności przed zawarciem umowy pomiędzy Administratorem a Pani/Pana pracodawcą, zleceniodawcą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na podjęciu działań niezbędnych do wykonania umowy z Pani/Pana pracodawcą, zleceniodawcą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); do czasu zawarcia umowy;

b) realizacji umowy – jeżeli dojdzie do jej zawarcia z Pani/Pana pracodawcą, zleceniodawcą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na realizacji umowy z Pani/Pana pracodawcą, zleceniodawcą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przez okres trwania współpracy i rozliczeń po jej zakończeniu;

c) ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami jakie mogą wyniknąć w zw. z realizacją umowy z Pani/Pana pracodawcą, zleceniodawcą, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych, wynikający z przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie IT tj. dostarczania systemów IT oraz świadczenia obsługi informatycznej, a także obsługi prawnej.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Źródło danych: Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana pracodawcy, zleceniodawcy.

Zakres przetwarzanych danych: dane kontaktowe (imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu).

30

lat doświadczenia

2900+

sprzedanych mieszkań

200 tys.

m2 inwestycji w Polsce
acciona w mediach społecznościowych >