Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych stanowi dla nas jeden z najważniejszych priorytetów. Dlatego ACCIONA zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich użytkowników, tj. osób odwiedzających naszą stronę internetową, jak również wszelkich innych osób, które przekazują nam swoje dane osobowe za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji ("Użytkownik" lub "Użytkownicy"). Kanały Komunikacji należy rozumieć jako strony internetowe, aplikacje, platformy, skrzynki pocztowe, numery telefonów, profile w sieciach społecznościowych, formularze, udostępniane Użytkownikom przez ACCIONA w celu umożliwienia komunikacji z nami, a także przekazywania  informacji o naszej działalności.

Odniesienia do "ACCIONA", terminy "my", "nas" i "nasze" zawarte w niniejszej Polityce Prywatności dotyczą Administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. 

Niektóre z naszych Kanałów Komunikacji mogą zawierać linki do innych stron internetowych i aplikacji nienależących do ACCIONA. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma do nich zastosowania. 

ACCIONA stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym oraz zapobiegania zmianom, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi do tych danych, z uwzględnieniem stanu wiedzy, charakteru danych oraz niebezpieczeństwa, na jakie są one narażone. Użytkownicy mogą sprawdzić obecność certyfikatu SSL, poprzez najechanie kursorem na symbol zamkniętej kłódki umieszczony w pasku przeglądarki. Połączenie jest bezpieczne, gdy w pasku adresu przeglądarki zamiast "http:// pojawi się "https://" wraz z symbolem zamkniętej kłódki.  

1.KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Za każdym razem, gdy przetwarzamy dane osobowe, informujemy o tym fakcie Użytkowników (np. odsyłając do niniejszej Polityki Prywatności).

W odniesieniu do  przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:

 • Nazwa spółki: Acciona Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000024958, NIP: 5251661440, kapitał zakładowy: 24 000 000,00 zł;

We wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności przypadkach, administratorami danych osobowych Użytkowników są również: 

 • Acciona Nieruchomości Wilanów sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000242476, NIP: 5262892812, kapitał zakładowy: 15 001 000,00 zł;
 • Acciona Nieruchomości Żoliborz sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000229722, NIP: 5262853290, kapitał zakładowy: 22 000 000,00 zł;
 • Towarowa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000046669, NIP: 5272359887, kapitał zakładowy: 19 000 000,00 zł;

z siedzibami w Warszawie (00-660) przy ul. Lwowskiej 19, e-mail privacy.poland@acciona.com (razem „Spółki z grupy ACCIONA”).

2. JAKIE DANE OSOBOWE MOŻEMY GROMADZIĆ ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW komunikacji?

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności termin "dane osobowe" oznacza wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować Użytkowników w sposób bezpośredni lub pośredni.

Dane osobowe Użytkowników pozyskane za pośrednictwem Kanałów Komunikacji, w tym niniejszej strony internetowej, mogą być gromadzone wyłącznie wówczas, gdy są one adekwatne, istotne i nienadmierne w stosunku do konkretnego, wyraźnego i zgodnego z prawem celu, do którego zostały zebrane.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dostarczone informacje oraz za ich prawdziwość i zgodność z prawem. 

3. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ, PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAmy DANE OSOBOWE?

Rodzaj, podstawa prawna, okres przechowywania, a także konieczność podania przez Użytkowników danych osobowych zależy od celu w jakim są one przetwarzane: 

 • Zarządzanie stroną internetową

Cel

Rodzaj danych osobowych

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych osobowych

Konieczność podania danych osobowych

Zarządzanie stroną internetową

Dane zbierane za pośrednictwem plików cookie niezbędnych, preferencyjnych, marketingowych, statystycznych (więcej w Polityce Cookie)

Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Uzależniony jest od rodzaju pliku cookie (więcej informacji w Polityce Cookie)

Zainstalowanie niezbędnych plików cookie jest konieczne do skorzystania z naszej strony internetowej. Brak ich instalacji uniemożliwi Użytkownikom skorzystanie z naszej strony internetowej.

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a ROO)

Do momentu wycofania zgody

Zainstalowanie preferencyjnych, marketingowych, statystycznych plików cookie  jest dobrowolne. Brak ich instalacji spowoduje znaczne  ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

 

 • Prowadzenie korespondencji

Cel

Rodzaj danych osobowych

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych osobowych

Konieczność podania danych osobowych

Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem Kanałów Komunikacji 

Dane osobowe podane przez osobę kontaktującą się z ACCIONĄ lub jej/jego pracodawcę/ zleceniodawcę

Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu korespondencji z potencjalnymi klientami, klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie później niż przez okres przedawnienia roszczeń

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi kontakt z ACCIONĄ

W związku z realizacją ww. celu administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka z grupy ACCIONA, której inwestycją Użytkownik jest zainteresowany lub do której skierowana została komunikacja.

 • Działalność marketingowa, informowanie o działalności Spółek z grupy ACCIONA

Cel

Rodzaj danych osobowych

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych osobowych

Kogo dotyczy?

Konieczność podania danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych, informowanie o działalności Spółek z grupy ACCIONA, m.in. przez przesyłanie informacji handlowych

Dane osobowe Użytkowników podane za pośrednictwem Kanałów Komunikacji 

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Do momentu wycofania zgody

Użytkowników, którzy wyrazili zgodę

Podanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi kierowanie do Użytkowników treści informacyjnych, reklamowych dot. Spółek z grupy ACCIONA

 

W związku z realizacją ww. celu administratorem danych osobowych Użytkowników jest każda ze Spółek z grupy ACCIONA, na której działalność marketingową Użytkownik wyraził zgodę. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, dane osobowe (w zakresie podanym przez Użytkownika) wykorzystywane do celów marketingowych mogą zostać pozyskane z zewnętrznych źródeł, tj. za pośrednictwem portalu Facebook, Google.

 • Obrona i dochodzenie roszczeń

Cel

Rodzaj danych osobowych

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych osobowych

Kogo dotyczy?

Konieczność podania danych osobowych

Obrona i dochodzenie roszczeń

Dane osobowe Użytkowników podane za pośrednictwem Kanałów Komunikacji 

Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie i dochodzeniu roszczeń

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń

Użytkowników 

 

W związku z realizacją ww. celu administratorem danych osobowych Użytkowników będzie każda ze Spółek z grupy ACCIONA, która dochodzi lub broni się przed dochodzonymi roszczeniami.

 

4. KOMU ACCIONA MOŻE PRZEKAZYWAĆ DANE UŻYTKOWNIKÓW?

ACCIONA zobowiązuje się do nieprzekazywania i nieujawniania danych osobowych Użytkowników z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności bądź wskazanych odrębnie na etapie gromadzenia danych.

W miarę potrzeby planuje się przekazanie danych:

 • Spółkom z grupy kapitałowej ACCIONA;
 • usługobiorcom ACCIONY. Jeżeli wymagają tego przepisy RODO, administrator podpisuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze swoimi usługobiorcami;
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa;
 • osobom trzecim w przypadku rzeczywistego lub potencjalnego przekazania lub sprzedaży całości lub części naszego przedsiębiorstwa (w tym w przypadku fuzji, przejęcia, joint venture, restrukturyzacji, cesji, rozwiązania lub likwidacji).

5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

ACCIONA korzysta z portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, Instagram czy YouTube,  w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz treści Spółek z grupy ACCIONA. W sieciach tych występujemy jako administrator odpowiedzialny za publikowane przez nas dane, przetwarzając je zawsze zgodnie z przepisami RODO oraz warunkami ustalonymi przez te portale społecznościowe. 

Współdziałanie z Użytkownikami za pośrednictwem portali społecznościowych może wiązać się z międzynarodowym transferem danych o charakterze analitycznym i technicznym w odniesieniu do danego portalu społecznościowego. Transfer danych do krajów, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności zabezpieczony jest Standardowymi Klauzulami Umownymi.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W momencie, gdy Użytkownik użyje takiego odnośnika, opuści naszą stronę i przejdzie na inną, musi być świadomy, że nie mamy żadnej kontroli nad tą stroną, do której przekierowuje odnośnik. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za ochronę prywatności Użytkownika i danych, które udostępni odwiedzając inną stronę.  

6. Konkursy

Jeśli organizujemy konkurs lub konkursy, szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów zostaną umieszczone w odpowiednim regulaminie konkursu, z którym użytkownik powinien zapoznać się  przed wzięciem udziału w konkursie

7. Przekazywanie informacji handlowych 

ACCIONA nie przekazuje Użytkownikom informacji handlowych bez uzyskania w tym zakresie uprzedniej wyraźnej i świadomej zgody.

Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać swoją zgodę i tym samym zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, a także sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych osobowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub korzystając z odpowiedniej opcji "rezygnacja" (unsubscribe) lub podobnej opcji zawartej w wybranej przez Użytkownika metodzie komunikacji.

8. DECYZJE AUTOMATYCZNE

ACCIONA nie automatyzuje procesu podejmowania decyzji ani nie tworzy żadnych profili Użytkowników. 

9. JAKIE PRAWA MAJĄ UŻYTKOWNICY w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownicy mogą skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania , a także z prawa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Użytkownicy mogą w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile została wcześniej wyrażona, lub wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Użytkownicy mogą zrealizować ww. uprawnienia w szczególności poprzez kontakt mailowy na adres privacy.poland@acciona.com. Jeśli uznamy to za konieczne, w ramach procesu identyfikacji Użytkownika, możemy poprosić o podanie danych identyfikujących.

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie zawarte są w Polityce Cookie.

ACCIONA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności i plików cookie i każde inne konkretne oświadczenie dotyczące prywatności. Po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności i plików cookie dodamy do niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności nową datę. Aktualizacja nie będzie wpływać na obniżenie standardów ochrony danych, chyba że co innego będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza wersja obowiązuje od 30.01 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2024 r.

30

lat doświadczenia

2900+

sprzedanych mieszkań

200 tys.

m2 inwestycji w Polsce
acciona w mediach społecznościowych >